Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur ROKA Safety AB, org. nr 559418-1181, Sickelsta 122, 692 93 Kumla, e-mail: urban@roka.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har upprättat denna integritetspolicy för att visa hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Den utgår från gällande lagstiftning kring dataskydd.

Se även vår Cookiepolicy.

1. Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda minsta möjliga mängd integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt för att uppfylla lagar och regler.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post till våra tidigare kunder.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot er som kund. För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Här följer exempel på de personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar:

 • Cookies
 • IP-adress och information om din användning av ROKA:s webbplats
 • Information om vilka varor eller erbjudanden du varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev
 • Data som identifierar webbläsare och vilken version du använder
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och inbjudningar via post, e-post samt SMS

3. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I möjligaste mån låter vi dig acceptera villkor för personuppgifter innan vi börjar att hantera dina uppgifter, i de fall behandlingen grundas på samtycke.
Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller och som vi får i samband med köp
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss vi kundtjänst, på mässor, eller på annat sätt tar kontakt med oss

4. Dina rättigheter

Rätt till radering

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som kund. För att återkalla samtycke kontaktar du: kontakt@roka.se

Rätt till förändringar

Du har rätt att begära ändring av dina uppgifter. Kontakta kontakt@roka.se så hjälper vi dig.

Rätt till information

Du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format. Du kan se dina uppgifter under "Butik | Mitt konto" när du är inloggad på vår hemsida. Behöver du få ut dem i filformat kontaktar du: kontakt@roka.se.

Rätt till att slippa Marknadsföring

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för marknadsföring. Nyhetsbrev och riktade erbjudanden skickas endast till tidigare kunder. Varje nyhetsbrev från oss har möjligheten till avregistrering från vidare utskick.

Klagomål

Kontakta oss på kontakt@roka.se om du har några frågor eller klagomål för vår hantering. Du kan också lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

5. Behandling av dina uppgifter

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

5.1 När delar vi dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi delar personuppgifter med:

 • Tredjepartsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning. T ex för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post.
 • Andra tredjeparter för att följa svensk lag, t.ex. myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

5.2 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Data för kundtjänstärenden och användarrecensioner, sparas normalt 6 månader efter avslutat ärende. För ordrar sparar vi den information som är nödvändig (namn, adress, epost) för bokföringen i upp till 7 år enligt bokföringslagen. Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp order och hantera eventuella återköp och reklamationer sparar vi normalt i 1 år från ditt senaste köp.

6. Cookies

Vi på använder cookies på hemsidan för att anpassa köpupplevelsen för dig som kund samt för att föra anonym statistik. Vår cookiepolicy.

7. Ansvar

ROKA Safety AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.